Skip to main content

Caracterització dels contenidors de paper i cartró de Castelldefels

camio neteja paperCastelldefels disposa de més de 350 illes ecològiques, de 5 fraccions de recollida de residus (matèria orgànica, paper/cartró, envasos, vidre i resta). Els residus de cada fracció es recullen per separat i s’envien a la planta de tractament corresponent.

Per garantir que s’està fent una correcta separació dels residus, les empreses de tractament de residus estan obligades a realitzar caracteritzacions de residus anuals dels residus que hi arriben. D’aquesta manera es determina la qualitat del material dipositat per la ciutadania a cada contenidor.

El personal responsable de la Gestió dels Residus de l’Ajuntament de Castelldefels va visitar la planta de recuperació de paper i cartró, Saica Natur, situada a la Zona Franca, amb l’objectiu de fer una caracterització per fer una inspecció dels residus que s’aboquen als contenidors de fracció paper i cartró a Castelldefels.

Així, per exemple, durant l’any passat, en les caracteritzacions realitzades a les plantes de tractament de paper/cartró es detectar un promig d’un 9,44% de residus impropis. Això vol dir que, aproximadament el 10% dels residus abocats als contenidors blaus no són ni paper ni cartró. Com a exemple, en la darrera caracterització, es van trobar: plàstics, envasos, restes de matèria orgànica i altres residus no selectius.
paper-residus.jpg
Tot i ser una de les fraccions que menys impropis es troben, cal seguir realitzant una correcta separació dels residus i dipositar-los al contenidor corresponent.

 Dades de recollida de paper i cartró a Castelldefels
“L’any 2022 es van recollir selectivament un total de 2085Tn de paper i cartró, el que suposa 31 kg/habitant i any a Castelldefels. Gràcies al bon funcionament del servei de recollida Porta a Porta de cartró comercial, s’ha incrementat un 11% de recollida respecte l’any anterior, arribant a més de 300Tn recollides pel servei“.

Resultats de caracterització residus de Castelldefels
Exemples de residus que s’han abocat incorrectament al contenidor blau, de paper i cartró:

residus

11 ciutats i comunitats sostenibles   12 consum i prodiccio responsables