Skip to main content

Instal·lacions de l'àrea de Neteja

flota

Les instal·lacions del servei de Neteja i Recollida de residus de SAC es troben situades a la Carretera de la Sentiu nº17, en els límit del terme Municipal de Castelldefels.
Des d’aquesta ubicació surten cada dia tots els equips del servei de Neteja viaria i vehicles de recollida de residus per a realitzar tots els serveis a tot el municipi de Castelldefels.

La nau està distribuïda en una única planta d’aparcament de vehicles de neteja i jardineria, zona de taller mecànic i construccions modulars destinades a magatzem, serveis i oficina del propi taller. Des de la nau s'accedeix a un pati interior on es realitza la neteja dels vehicles i contenidors. A part de la nau, es troba l’edifici d’oficines amb el personal tècnic de les àrees de neteja (SAC), jardineria (Jarfels), també els departaments d’estructura de SAC i Jarfels (RRHH, compres, comptabilitat).

Característiques tècniques de les instal·lacions 

Una construcció innovadora i sostenible

L’any 2018 es van realitzar les obres de Reforma de la Nau per ubicar els serveis de Neteja i Jardineria.
L’edifici va ser objecte d’una profunda rehabilitació introduint diverses millores tècniques a les instal·lacions per tal d’aprofitar al màxim tots els recursos, amb una orientació transcendental cap a la sostenibilitat ambiental aplicant criteris d’innovació. S’ha tingut en compte aspectes clau com l’estalvi energètic, l’aprofitament d’energies renovables o el tractament i reciclatge de residus.

infografia energia solar

Instal·lació solar
La nau disposa de 2 sistemes d’instal·lació solar:

Plaques solars tèrmiques
, que aprofiten la calor del sol per escalfar aigua que transcorre per un serpentí ubicat dins d’una placa solar. Aquesta aigua a la seva vegada escalfa a través d’un bescanviador de calor un altre dipòsit d’aigua on hi ha l’aigua que sortirà per els elements de consum d’aigua calenta, com el servei de dutxes, rentamans dels vestidors. Hi ha instal·lats 20 m² de plaques solars tèrmiques a la coberta que cobreixen el 70 % de la demanda d’aigua calenta per un ús de 100 usuaris al dia del servei de dutxes.


Plaques solars fotovoltaiques
, que aprofiten la calor de sol per escalfar un circuit elèctric a corrent continua que a través de 2 inversors es transforma a corrent alterna, que es connecta al quadre elèctric general de la nau. Aquestes plaques produeixen uns 50 kW cada hora en la màxima producció. La producció anual és aproximadament de 64.350 kwh, el que representa una prevenció de CO2 d’aproximadament de 45 tn /any. 
Les plaques solars fotovoltaiques es troben monitoritzades i es fa un seguiment on-line de l’energia produïda, d’aquesta manera tenim informació en qualsevol moment de la potencia fotovoltaica, consum, energia, estalvi d’emissions de CO2 .

Aprofitament de l’energia solar a la nau
El funcionament de la nau de l’energia solar es la següent:
Per la producció d’aigua calenta sanitària per les dutxes i piques dels vestidors. L’aigua arriba de l’escomesa AGBAR a una temperatura mitja anual de 12ºC aquesta aigua s’acumula en el primer dipòsit, dipòsit solar, que mitjançant les plaques solars tèrmiques s’escalfa a poc a poc fins a uns 40 – 50ºC depenent del mes de l’any, aquesta aigua després s’acumula en una altre dipòsit, dipòsit del sistema de VRV, que escalfa aquesta aigua fins al 60ºC, que marca la normativa i aquesta aigua ja està en condicions de fer-se servir en dutxes i piques.
El sistema d’aerotèrmia és un sistema de equips de d’escalfament de climatització elèctric que aprofita les condicions de l’aire exterior per produir calor, a través d’una unitat exterior i una unitat interior.
Actualment aquest sistema es el que, essent un sistema elèctric, dona un valor de rendiment més elevat, al voltant de 4,5. Aquest nivell es diu COP, i es el valor de la potencia que produeix de calor respecte el valor de consum elèctric que necessita. Necessita 1 kW elèctric per produir 4,5 kW de calor.

sunny vista planta

sunny portal estat actual

sunny balanc energetic

aprofitament aigues pluvials

Aprofitament de les aigües pluvials
Comptem amb un sistema de recollida d'aigües pluvials de la coberta de la nau d’uns 7.300 m², conduint totes les aigües a 2 dipòsits de 40 m³; l’aigua recollida en els dipòsits serveixi per el servei de neteja dels camions de SAC. L’espai per realitzar aquest servei de neteja està ubicat al pati interior de la nau. L’aigua emmagatzemada en els dipòsits pluvials de 80 m³ omplen un altre dipòsit de 5 m³ per el procés de tractament ubicat al costat del lloc de neteja que per poder garantir les normatives de salut es tracta amb clor, com si fos una piscina. Aquesta aigua ja es pot fer servir i s’aprofita per la neteja dels vehicles i per l’emplenat dels dipòsits de les escombradores que netegen els carrers de Castelldefels.

depuracio aigus residuals


Depuració d’aigües residuals

A la zona del pati de neteja de vehicles i ubicació de la compactadora i el dipòsit de gasoil està connectada a un separador d’hidrocarburs i un decantador de sorra. Aquesta xarxa es connecta a la xarxa fecal.
El decantador de sorra protegeix de l’abocament de residus sòlids i el separador d’hidrocarburs de residus líquids de greixos i lixiviats que son decantats en el separador i cada cert temps son recollits per una empresa especialitzada de residus i portats a una planta de tractament de residus.

llum econologia nau


Instal·lació de l’enllumenat de la nau
Tot el sistema d’enllumenat de la nau es amb lluminàries del tipus LED fent que el consum elèctric sigui mol baix. Es tracta d’una il·luminació més eficient i duradora que permet un important estalvi energètic. En la seva fabricació no s’utilitza ni mercuri ni tungstè, i permet una reducció de les emissions de CO2 en un 80%. Tampoc genera llum ultra violeta ni infraroja, evitant riscos per la salut.