Skip to main content

Iniciem la campanya “Plan Verano” per fomentar la recollida d'envasos de vidre

L’Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració d´Ecovidrio (entitat sense ànim de lucre encarregada de gestionar el reciclatge dels envasos de vidre), inicien la campanya informativa “Plan Verano” adreçada als establiments del sector HORECA amb l’objectiu de donar suport en la correcta gestió dels residus que generen.

Els pròxims dies l’equip d´Ecovidrio visitarà i informarà als establiments del canal HORECA (hotels, restaurants..), oferiran l´entrega de contenidors i es farà seguiment per garantir que en facin la correcta separació dels envasos de vidre.
hostelerLa importància de la recollida selectiva

index selectivaLa Unió Europea exigeix als municipis reciclar el 55% dels residus municipals l’any 2025 i el canal HORECA genera el 48% dels residus d'envasos de vidre.
Generar menys residus i assegurar el seu reciclatge és un factor clau per arribar a aquest objectiu. En l’aplicació del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de la Llei 6/1993, reguladora dels residus de Catalunya, els establiments tenen l’obligació de separar correctament les diferents fraccions de residus (envasos de vidre, paper i cartró, orgànica, envasos lleugers, olis de cuina usats, residus especials, resta...).

Claus per separar correctament els residus:
Al contenidor verd només es dipositen envasos de vidre (ampolles, pots i flascons, sense taps).
Altres materials com el cristall (copes, gots) o vaixelles de porcellana i ceràmica, es dipositen en la fracció resta (contenidor gris), ja que la seva composició és diferent i perjudiquen el procés de reciclatge.
Al contenidor marró s´hi diposita la matèria orgànica (restes de carn, peix, fruita, etc.)
• Al contenidor groc, els envasos de plàstic (llaunes, brics, llaunes de conserva, safates i paper d´alumini, safates de porexpan, bosses de plàstic, etc.)

residus verd

11 ciutats i comunitats sostenibles  12 consum i prodiccio responsables 13 accio climatica