Skip to main content

Davant l'estat d'excepcionalitat per sequera, quines mesures apliquem a Castelldefels?


Mesures municipals per al reg i la neteja viària A finals del mes de febrer de l'any 2023, l'Agència Catalana de l'Aigua va decretar la situació d'excepcionalitat per sequera a més de 200 municipis de Catalunya, incloent-hi Castelldefels. Això va implicar augmentar les restriccions a l'ús de l'aigua en aquests municipis respecte l’escenari anterior (d’Alerta per sequera).

En resposta a aquesta situació, l'Ajuntament de Castelldefels va adoptar diferents mesures com ara:

El reg de supervivència
El reg de les gespes en zones verdes públiques i privades està prohibit, i per la resta de vegetació només és permès el reg de supervivència. Des del mes de març a Castelldefels s’està regant amb la quantitat mínima indispensable per mantenir l'arbrat viu, mitjançant el sistema gota a gota o amb regadores, en horari de 20 a 8 hores.


cuba3


La prohibició de la neteja dels carrers amb aigua potable
Fent ús de l'aigua no potable indispensable per treure la brutícia dels carrers, les brigades de neteja utilitzen aigua no potable per realitzar les tasques diàries de neteja. Els vehicles que principalment utilitzen aigua no potable són les escombradores i el vehicle d'aiguabatre. També s'utilitza l'aigua no potable per al rentat dels mateixos vehicles.

foto escombradora


D'on s'obté l'aigua no potable?

Aigua freàtica del Pou de Bellamar
Des del mes de març els vehicles municipals utilitzen aigua freàtica extreta del pou de Bellamar per realitzar les tasques de neteja viària, com el baldeig nocturn, l’escombrat i el rentat de contenidors i dels vehicles. També es fa servir aigua freàtica per al reg de supervivència de les zones verdes i l'arbrat viari.

Aigua regenerada
A partir del mes de novembre, com a mesura per incentivar més l'estalvi de l'aigua, l'Ajuntament de Castelldefels ha acordat amb l'AMB la utilització d’aigua regenerada de la Planta depuradora de Gavà-Viladecans.

L'aigua regenerada es pot utilitzar per a diferents usos gràcies a l'aplicació d'un tractament específic. Aquesta solució sostenible no sols implica un estalvi de recursos hídrics (d’una altra manera hagués acabat abocada al mar), sinó que també contribueix a la lluita contra l'emergència climàtica.

Recuperació d'aigües d’instal·lacions pròpies
Tanmateix, les instal·lacions dels serveis municipals de neteja i jardineria tenen dipòsits de recuperació d'aigua pluvial a través de les canonades que, mitjançant tractaments de cloració, pot fer-se servir pel rentat dels vehicles i per omplir els dipòsits d'aigua de les escombradores i dels vehicles cisterna per a la neteja viària.depuracio aigus residuals

Els serveis municipals porten a terme aquestes mesures vetllant per l’estalvi d’aigua per així, evitar arribar a l’estat d’emergència per sequera.